Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Informacje Ochrona Środowiska Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, bieżące, menu 1287 - BIP - Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5 M³/DOBĘ, WYKORZYSTYWANEJ NA POTRZEBY WŁASNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO LUB ROLNEGO W RAMACH ZWYKŁEGO KORZYSTANIA Z WÓD

REFERAT GOSPODARCZY

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie – zawierające informacje wymienione w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), w szczególności:

 • oznaczenie właściciela nieruchomości, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz jego adres zamieszkania,
 • adres lokalizacji oczyszczalni, nr ewidencyjny działki,
 • rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie m3/dobę:
 • czas funkcjonowania oczyszczalni (praca cały rok /okresowo)
 • opis stosowanych metod ograniczenia zanieczyszczeń ścieków
 • informacja, czy stopień ograniczenia wielkości zanieczyszczeń zawartych w ściekach wprowadzanych do ziemi jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • informację czy oczyszczalnia będzie wykorzystywana na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego z wyszczególnieniem na jakie cele,

Dokumenty jakie należy załączyć do wniosku:

 • Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu).
 • Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pajęcznie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o niewniesieniu sprzeciwu lub kopię pozwolenia na budowę, w którym ujęto zamiar budowy oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu).
 • Kopię zgłoszenie wodnoprawnego.
 • Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków - instrukcja eksploatacji (oryginał do wglądu)..
 • Kopia certyfikatu/deklaracji właściwości użytkowych zainstalowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, w którym/-ej określone są parametry ścieków oczyszczonych odpowiadające wymogom określonym w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (oryginał do wglądu).
 • Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy ul. Kościuszki 103, Referat Gospodarczy pok. Nr 4
Tel.: 34 311 96 70/77

Opłaty:
Do zgłoszenia należy załączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości:

 • 17,00 zł, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
 • 120,00 zł za dokonanie zgłoszenia, w przypadku, gdy oczyszczalnia ścieków będzie wykorzystywana na cele inne niż mieszkaniowe lub wspólnie na cele mieszkaniowe i inne niż mieszkaniowe.

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy BS Pajęczno Oddział Nowa Brzeźnica Nr konta 07 8265 1024 2001 0000 0026 0002.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2020 r. Nr 187 poz. 1330) dokonujący zgłoszenia lub składając pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.


Sposób i termin załatwienia:
Przyjęcia zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji, 30 dni od dnia zgłoszenia,

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójt Gminy Nowa Brzeźnica.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) - art. 152, art. 153, art. 378 ust. 3 pkt 3.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ustawa (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) - art. 33, art. 34 i art. 394.
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 poz. 1510) - § 2 pkt 1
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku:

1) gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;

2) gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Obowiązkowemu zgłoszeniu organowi podlega również informacja o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni, zakończeniu eksploatacji oczyszczalni oraz o zmianie danych podanych w zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji oczyszczalni lub zmiany danych.

W przypadku wprowadzenia zmiany w instalacji, a zmiana ma charakter istotny należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Zgodnie z § 11. ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;

2) BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;

3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Wzór wniosku [pobierz]

 

Metryka

sporządzono
2021-04-13 przez
udostępniono
2021-04-13 02:00 przez Pluta Tomasz
zmodyfikowano
2023-07-25 08:06 przez Pluta Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
296
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.