Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Informacje Ochrona Środowiska Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, bieżące, menu 1250 - BIP - Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

REFERAT GOSPODARCZY

Wymagane dokumenty

Wniosek - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r. poz. 1297) powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Dokumenty jakie należy załączyć do wniosku:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, przy czym oświadczenie musi zawierać klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.", klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne,
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, przez stacje zlewną,
 • kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika od ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).
 • w przypadku korzystania z usług mycia beczki asenizacyjnej należy załączyć umowę z myjnią
 • zdjęcia fotograficzne potwierdzające, iż pojazdy asenizacyjne, którymi będzie świadczona usługa są oznakowanie w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy ul. Kościuszki 103, Referat Gospodarczy pok. Nr 4
Tel.: 34 311 96 70/77

Opłaty:
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł.
Opłata skarbowa za zmianę decyzji wynosi 53,50 zł.


Termin i sposób załatwienia:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójt Gminy Nowa Brzeźnica.

Podstawa prawna

Inne informacje

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Wzór wniosku [pobierz]

Metryka

sporządzono
2016-08-02 przez Tomasz Pluta
udostępniono
2016-08-02 02:00 przez Pluta Tomasz
zmodyfikowano
2022-11-18 11:18 przez Pluta Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
223
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.